Triết lý kinh doanh

“Nhỏ, nhưng sáng như kim cương, Mọi người cùng chia sẻ hạnh phúc”

Thực hành kinh doanh có đạo đức

Những khái niệm này hình thành nền tảng của triết lý InnoGrind ™ và thiết lập các tiêu chuẩn đạo đức mà tổ chức, các cán bộ và nhân viên tuân thủ và thực hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ tương ứng của họ.

InnoGrind ™ tự hào là một thành viên của ngành logistics, là hạt nhân của ngành kinh doanh chuỗi cung ứng tổng thể. Thông qua sự lựa chọn thay vì ép buộc, chúng tôi đặt các hoạt động của mình dựa trên nền tảng trách nhiệm bao gồm “hành vi đạo đức”, “tuân thủ luật pháp” và “nhấn mạnh đến an toàn” – tất cả đều chủ động. Là một Công ty xuất sắc hoạt động dựa trên lối chơi công bằng hợp lý, chúng tôi đánh giá cao vị thế của mình trong xã hội.

Để thực hiện sứ mệnh này, mỗi giám đốc và nhân viên phải nắm được tinh thần của các tiêu chuẩn đã đề ra.